Stanovy občanského sdružení

Klub železničních modelářů a přátel železnice Přerov, o. s.

Občanské sdružení s názvem Klub železničních modelářů a přátel železnice Přerov, o. s. (dále jen klub) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů s cílem sdružit železniční modeláře a jiné zájemce o železnici.

 

Článek 1

Název a sídlo klubu

 

 1. Název klubu je: Klub železničních modelářů a přátel železnice Přerov, o. s.
 2. Sídlo klubu je: Přerov; Bratrská 44, Přerov, PSČ 750 02
 3. Klub může používat znak, který je zobrazen v Příloze.

 

 

Článek 2

Statut klubu

 

 1. Klub je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra.
 2. Klub je dobrovolné, nepolitické a nevýdělečné sdružení občanů.

 

 

Článek 3

Cíle činnosti klubu

 

 1. Sdružovat železniční modeláře se zájmem o stavbu společného modelového kolejiště.
 2. Vést mládež k železničnímu modelářství.
 3. Dokumentovat železniční historii a současnost.
 4. Poskytovat zájemcům z řad veřejnosti rady týkající se železničního modelářství.
 5. Pořádat výstavy pro veřejnost, na kterých se bude prezentovat modelové kolejiště a modely členů klubu i jiných modelářů.
 6. Pořádat setkání a soutěže modelářů a dalších zájemců o železnici.
 7. Propagovat železniční dopravu a modelářství, zejména formou vydávání publikací, pohlednic či jiných tiskovin, organizací jízd zvláštních vlaků, pochodů po zrušených tratích a dalšími formami.

 

 

Článek 4

Členství, práva a povinnosti členů

 

 1. Členem klubu může být fyzická osoba starší deseti let, která souhlasí se stanovami a má zájem podílet se na činnosti klubu. U osob mladších osmnácti let je třeba k podání přihlášky souhlasu zákonného zástupce.
 2. Vznik členství: Ke vzniku členství je nutné podat písemnou přihlášku. Od data podání přihlášky začíná běžet měsíční zkušební lhůta. Poté Rada klubu rozhodne o udělení nebo neudělení členství. Pokud tato lhůta nestačí k posouzení, může být prodloužena. O tomto prodloužení rozhodne Rada klubu. Z rozhodnutí Rady klubu může být zkušební lhůta zkrácena nebo i zcela prominuta.

 

 1. Zánik členství: Členství v klubu zaniká:
  • Písemnou, elektronickou, telefonickou nebo ústní žádostí o ukončení členství a jejím přijetím Radou klubu.
  • Nezaplacením členských příspěvků. Pokud nezaplatí člen členský příspěvek do řádného termínu, bude na tuto skutečnost upozorněn. Když nedojde k zaplacení do jednoho měsíce po upozornění, členství zaniká. Není-li možné člena na povinnost zaplatit členský příspěvek upozornit, zaniká členství jeden měsíc po řádném termínu placení příspěvků.
  • Vyloučením, na kterém se usnese Rada klubu.
  • Úmrtím člena.
  • Zánikem klubu.
 2. Evidenci členů a přihlášek vede Rada klubu.
 3. Člen má právo:
  • Aktivně se účastnit činnosti klubu.
  • Účastnit se jednání Klubové schůze.
  • Předkládat návrhy, podněty a připomínky.
  • Členové starší patnácti let mají právo volit a členové starší osmnácti let mají právo být voleni do Rady klubu.
  • Být informován o činnosti klubu a Rady klubu.
  • Být informován o hospodaření klubu.
 4. Člen má povinnost:
  • Řídit se stanovami klubu, usneseními Klubové schůze a rozhodnutími Rady klubu. Pokud byl podle článku 8 těchto stanov vydán vnitřní řád, řídit se i tímto vnitřním řádem.
  • Aktivně se podle svých možností a schopností podílet na plnění cílů klubu.
  • Platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou klubu.
  • Nahradit klubu nebo jeho členům škodu, kterou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobil.
  • Dbát na dobré jméno klubu.
  • Členové zvolení do Rady klubu svědomitě vykonávat tuto funkci.
 5. Členovi, který z klubu vystoupil nebo byl vyloučen, nevznikají žádné nároky na majetek klubu ani na výplatu podílu z majetku klubu.

 

 

Článek 5

Orgány klubu

 

Klub má tyto orgány

 1. Klubová schůze
 2. Rada klubu

 

Klubová schůze

 1. Je nejvyšším orgánem klubu.
 2. Klubovou schůzi svolává Rada klubu.
 3. Schází se nejméně jednou ročně, aby:
  • Schválila stanovy nebo jejich změny.
  • Zvolila Radu klubu.
  • Rozhodla o zániku klubu dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
  • Schválila zprávu o hospodaření klubu.
  • Projednala případné další otázky.

 

 1. Klubové schůze se mohou účastnit všichni členové klubu, hlasovat však mohou jen členové starší patnácti let.
 2. Klubová schůze plní dozorčí funkci - provádí kontrolu hospodaření a kontroluje činnost Rady klubu.
 3. Z jednání Klubové schůze se pořizuje zápis, ve kterém musí být uvedeno:
  • Datum jednání Klubové schůze.
  • Seznam přítomných členů, jako příloha se přiloží prezenční listina.
  • Program jednání.
  • Projednané otázky.
  • Přijatá rozhodnutí a usnesení.
  • Nepřijaté návrhy.
  • Výsledky hlasování.
  • Připomínky členů, kteří požádali o zaprotokolování těchto připomínek.
 4. Zápis z jednání Klubové schůze podepisují všichni přítomní členové Rady klubu.
 5. Klubová schůze je usnášeníschopná při účasti alespoň poloviny členů starších patnácti let, přičemž alespoň jeden člen musí být zároveň členem Rady klubu. Dojde-li k situaci, kdy žádný člen klubu není zároveň členem Rady klubu, je Klubová schůze usnášeníschopná při účasti alespoň dvou třetin členů starších patnácti let.
 6. Není-li Klubová schůze usnášeníschopná, musí Rada klubu nejpozději do jednoho měsíce svolat opakované zasedání Klubové schůze. Nebude-li opět Klubová schůze usnášeníschopná, je třeba svolat opakované zasedání. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud nebude Klubová schůze usnášeníschopná. Do doby, než bude možné přijmout nová usnesení, zůstávají v platnosti usnesení, která schválila poslední Klubová schůze.
 7. Při hlasování má každý přítomný člen starší patnácti let jeden hlas.
 8. Rozhodnutí je přijato prostou většinou přítomných hlasů.

 

Rada klubu

 1. Je výkonným orgánem klubu, za svou činnost odpovídá Klubové schůzi.
 2. Svolává Klubovou schůzi.
 3. Řídí a koordinuje činnost klubu.
 4. Stanovuje členské příspěvky.
 5. Vede seznam členů a rozhoduje o přijetí a vyloučení členů.
 6. Členové Rady klubu musí být starší osmnácti let.
 7. Do Rady klubu lze zvolit jen člena klubu, jehož členství trvá nejméně dva roky. Tato podmínka nemusí být splněna v období prvních dvou let po vzniku Klubu železničních modelářů Přerov, o. s.
 8. Rada klubu je tříčlenná a je volena na jeden rok s tím, že pokud nedojde k řádnému zvolení nové Rady klubu, zůstává Rada klubu ve funkci až do řádného zvolení nové Rady klubu. Počet opakovaných zvolení do Rady klubu není omezen.
 9. Rada klubu je statutárním orgánem klubu a jedná jeho jménem. Za Radu klubu může jednat navenek kterýkoliv člen Rady klubu.
 10. Člen Rady klubu může z funkce dobrovolně odstoupit.
 11. Dojde-li během funkčního období k poklesu počtu členů Rady klubu pod tři, zůstává Rada klubu ve funkci, v nejbližším vhodném termínu však svolá Klubovou schůzi, která zvolí novou Radu klubu. Pokud Rada klubu nemá už žádného člena, pak Klubovou schůzi svolá kterýkoliv ze členů klubu.

 

 

 

Článek 6

Zásady hospodaření klubu

 

 1. Předpokládané finanční příjmy klubu tvoří zejména:
  • Členské příspěvky.
  • Mimořádné příspěvky a dary od sponzorů.
  • Příjmy z pořádání výstav pro veřejnost.
  • Dotace a granty.
  • Výnosy z majetku a činnosti.
 2. Veškeré výnosy musí být investovány zpět do činnosti a rozvoje klubu.
 3. Účetnictví a hospodaření klubu se řídí platnými právními předpisy. Účetnictví vede klub buď sám, nebo účetnictví klubu vede firma či osoba, s níž pro tento účel uzavře Rada klubu smlouvu o poskytování účetních služeb. Rada klubu rovněž kontroluje, zda je hospodaření v souladu se stanovami a zájmy klubu.
 4. Klub pro své potřeby zřídí bankovní účet, k němuž mají přístup členové Rady klubu. Rada klubu se může dohodnout, že k účtu budou mít přístup jen někteří její členové. K takovéto dohodě je třeba souhlas všech členů Rady klubu. Je-li k účtu vydána platební karta, dohodne se Rada klubu, který z jejích členů ji bude mít v držení.
 5. Členové klubu, kteří mají klíče od klubovní místnosti, mají osobní hmotnou odpovědnost za majetek, který se v klubovní místnosti nachází. Tento svůj závazek potvrdí při převzetí klíčů podpisem.
 6. Majetkem klubu je všechno, co se během klubovní činnosti vytvoří a všechno, co si klub pořídí do svého vlastnictví. V příloze zápisu ze zahajovací Klubové schůze se uvede seznam majetku, který byl pořízen ještě před založením občanského sdružení, a který se rovněž stává majetkem klubu.
 7. V případě zániku klubu určí Rada klubu majetkové vypořádání,na kterém se musí dohodnout a souhlasit všichni členové Rady klubu. Pokud nedojde k dohodě, bude majetek klubu prodán a zisk z prodeje rozdělen členům klubu dle délky jejich aktivního členství. Dojde-li k prodeji majetku, nemají na vypořádání nárok členové, jejichž aktivní členství je kratší než 5 let.
 8. Klub neručí za závazky svých členů ani třetích osob.

 

 

Článek 7

Zánik klubu

 

 1. Klub zaniká:
  • Dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení Klubové schůze.
  • Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR podle platných právních předpisů.

 

Článek 8

 

Závěrečná ustanovení

 1. Rada klubu může vydat vnitřní řád, jímž se bude řídit a upravovat činnost klubu ve věcech, které neřeší tyto stanovy. Tento vnitřní řád nesmí být v rozporu se schválenými stanovami a s platnými právními předpisy. Vydáním vnitřního řádu se tento stává závazným pro všechny členy klubu. Změny vnitřního řádu schvaluje Rada klubu.
 2. Se stanovami, vnitřním řádem a změnami těchto dokumentů musí být všichni členové prokazatelně seznámeni.
 3. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 4. Stanovy je možné publikovat v plném znění.
 5. Do vytvoření orgánů klubu jedná jménem klubu přípravný výbor.
 6. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.
 7. Klub (občanské sdružení Klub železničních modelářů a přátel železnice Přerov, o. s.) vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.