Historie KŽM - První roky

V prvním roce činnosti klubu, jehož vedoucím byl pan Samek, došlo k dohodě mezi Svazarmem a Klubem dopravy a spojů (KDS), podle níž členové KŽM vstoupili do Svazarmu, a ten měl ročně přispívat na činnost klubu. Ze strany Svazarmu byla tato snaha motivována záměrem sjednotit všechny kroužky železničních modelářů na okrese Přerov a rozšířit tak svou modelářskou činnost, která byla v té době na poměrně špatné úrovni.

Také došla kladná odpověď z ÚV Svazarmu na žádost KŽM pořádat v Přerově mistrovství ČSR v železničním modelářství a následující výstavu. O organizační zajišťování výstavy se starali za KŽM Pavel Horák (v té době vedoucí KŽM po p. Samkovi), za železniční modeláře ve Svazarmu p. Bedřich a za ODPM p. Halama (vedoucí všech technických kroužků v ODPM). V přípravném období, které probíhalo už od poloviny roku 1971, bylo zajištěno rozeslání propozic a přihlášek k soutěži všem kroužkům
železničního modelářství. KŽM ve Valašském Meziříčí dodal zkušební kolejiště. Od předních světových výrobců železničních modelů byly získány katalogy a Miroslav Bureš s Jaroslavem Vidtmanem zhotovili fotografie našich lokomotiv. Na poradách s vedením KDS a Svazarmem byl schválen finanční rozpočet výstavy a zajištěny ceny pro vítěze jednotlivých kategorií od různých podniků a organizací v Přerově.

Výstava byla pořádána ve dnech 10.6. až 2.7.1972 pod patronací České ústřední rady pionýrů a mládeže a Svazu modelářů Svazarmu ČSR. Instalace probíhala týden před započetím soutěže. Za pomoci všech členů klubu, železničního kroužku při ODPM a železničního kroužku Svazarmu byly sváženy přišlé exponáty na výstavu. Zejména kolejiště (12 kusů), panely s fotografiemi a vitríny se soutěžními modely a ukázkami továrních výrobků. 16.6. až 21.6., kdy probíhala vlastní soutěž, pomáhali členové kroužků komisím rozhodčích a upravovali konečné uspořádání výstavy.

Na prvním místě ve své kategorii se umístilo kolejiště ODPM Přerov. Čestné uznání dostal za vitrínové kolejiště H0m člen klubu František Navrátil.

O úspěšném průběhu výstavy svědčil velký zájem veřejnosti z celé republiky po celou dobu jejího trvání. Byla to vlastně první akce tohoto druhu v Přerově.

Výstava byla konána ve velmi dobrém prostředí - velký sál KDS, s dostatečnými prostorami a přehledným uspořádáním kolejišť a vitrín. Ke zdárnému průběhu také pomohla dobrá propagace.

Během další doby se ukázalo, že spolupráce se Svazarmem mimo pořádání výstavy nepřinesla očekávaný výsledek. Malé klubovní prostory pro omezený počet modelářů, vysoký podíl administrativní práce a později i finanční nedostatky způsobily, že KŽM zůstal organizován jen při KDS (později přejmenovaném na Závodní klub železničářů).

Na podzim roku 1972 dostal klub místnost. Členové (průměrně 8) se scházeli každou sobotu odpoledne. Byl upraven původní návrh kolejiště a zhotoveny 3 ks rámů 150 x 200cm a postaveny na místo. Kolejiště bylo zbudováno s možností demontáže na 3 díly z důvodů stěhování. Ještě v roce 1972 a začátkem roku 1973 byly položeny hlavní koleje ve spodním nádraží a v odstavném nádraží.

Po dobu prázdnin se modelářská činnost přerušuje. Je ale podniknuto několik cest za
účelem získání fotografických materiálů a to do oblasti Jeseníků a Severních Čech. Na podzim a v následujícím roce se pokračuje v budování kolejí až do horního nádraží.

V červnu 1974 zemřel Miroslav Bureš - zakládající člen Klubu železničních modelářů a dlouholetý vedoucí kroužku v ODPM. Mnohé části kolejiště, fotografie parních lokomotiv, nám do budoucna budou připomínat jeho práci.